มสธ. เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภาคต้น
ประจำปีการศึกษา 2566

ที่ไหนเวลาใด ใครก็เรียนได้ ในแบบ มสธ. New Normal 

Application ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ก่อนเป็นนักศึกษา

เตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อ

Play Video

นักศึกษาใหม่

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้

  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • เบอร์โทรศัพท์/หน่วยงานภายใน
    • เบอร์โทรศัพท์ Call Center : 02-504-7788
    • เบอร์โทรสาร : 02-503-3548

ระหว่างเป็นนักศึกษา

อัพเดทข้อมูลการศึกษาและฝึกทักษะด้านต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ :

1. นักศึกษาสามารถเข้าดูระเบียบการออนไลน์ได้ที่ www.stou.ac.th/link/Rabiapkan

หรือ SCAN

 

คำตอบ :

1. สมัครได้ที่เว็บไซต์ มสธ. www.stou.ac.th  เลือกคลิกที่หัวข้อสมัครเรียนกับมสธ. เลือกคลิกที่หัวข้อระดับปริญญาตรี  และเลือกคลิกที่หัวข้อสมัครเรียนออนไลน์

2. สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://cs.stou.ac.th/enroll/

คำตอบ:

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน 1,400 บาท ประกอบด้วย

   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  800 บาท  
(ผู้สมัครที่มีอายุครบ 60 ปี ขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า)

   1.2 ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท

   1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

2. ค่าชุดวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละชุดวิชาจะมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดได้ที่ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษานั้นๆ

คำตอบ :

 ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม) ฉากหลังของภาพเป็นสีพื้นเท่านั้น ในกรณีการสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต แนบเป็นไฟล์ .JPG

2. สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับที่ระบุหลักสูตรที่จบการศึกษาและวันจบการศึกษา เช่นใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล ใบแต่งตั้งยศ ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

หมายเหตุ ในกรณีการสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เอกสารประกอบการสมัครในข้อที่ 2-4 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และจัดทำในรูปแบบไฟล์ .PDF

คำตอบ :

1. เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. เนื้อหาของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม หรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น

3. รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้นต้องได้ลำดับขั้นไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือมีแต้มไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำมาขอเทียบผลการศึกษานั้น เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 6 หน่วยกิตขึ้นไป

คำตอบ :

  1. เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นชุดวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรที่สมัครใหม่

คำตอบ :

  1. ภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา และไม่เกิน 3 ชุดวิชา
  2. ภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ชุดวิชา

คำตอบ :

นักศึกษาใหม่รอการจัดส่งเอกสารการสอนหลังจากสมัคร อย่างน้อย 45 วันทำการนักศึกษาหากไม่ได้รับเอกสารการสอน สามารถติดต่อที่ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 02 504 7623,02 504 7626 หรือ Line @stoupost

คำตอบ :

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป ทุกรหัสประจำตัวนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 500 บาท   

หมายเหตุ   สำหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา 2556 หากมีการชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลัง สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 300 บาท ได้จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2558  เท่านั้น

คำตอบ :

การสอบออนไลน์นักศึกษาสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://web4.stou.ac.th/online_exam/

คำตอบ :

สำนักทะเบียนและวัดผลจะจัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  (มสธ 10)  พร้อมคำชี้แจงให้นักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับ มสธ 10  แล้วให้กรอกรายละเอียดแล้วจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยพร้อมกับรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 7 รูปหลังจากที่ทราบผลการสอบภาคการศึกษาสุดท้ายแล้ว ดังนี้

         1. ภาคต้น  จะจัดส่งมสธ 10 ประมาณเดือนมกราคม

         2. ภาคปลาย  จะจัดส่งมสธ 10 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม

         3. ภาคการศึกษาพิเศษ จะจัดส่งมสธ 10 ประมาณเดือนตุลาคม

ที่ไหนเวลาใด ใครก็เรียนได้
  ในแบบ มสธ. New Normal  

NEW NORMAL

green stou

มสธ. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

pngwave (2)
แหล่งความรู้

อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดของสถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต เพื่อสร้างความหลากหลาย ให้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จริยธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่

exercise
ออกกำลังกาย

มสธ. มีพื้นที่ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในด้านสันทนาการ ทำกิจกรรม สามารถออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพได้ทุกวัน

pngwave
นโยบายนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

โครงการรณรงค์การใช้กระดาษอย่างประหยัด การประหยัดพลังงาน ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น

STOU New Normal

"เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ"

“ ถ้าเราไม่เรียน เราไม่อ่าน ไม่รู้ เราก็จะพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ถ้าหากเราเรียนหนังสืออยู่เสมอ พร้อมทั้งอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวคราว เราก็จะรู้ความเป็นไปจะรู้ข่าวสารของโลก ของประเทศชาติ และสังคม”
ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ.
คุณยายกิมหลั่น จินากุล บัณฑิตวัย 91 ปี
บัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์