มสธ. เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ภาคต้น
ประจำปีการศึกษา 2564

ที่ไหนเวลาใด ใครก็เรียนได้ ในแบบ มสธ. New Normal 

ก่อนเป็นนักศึกษา

เตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาต่อ

Play Video

นักศึกษาใหม่

เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้

  • แบบฟอร์มต่างๆ
  • เบอร์โทรศัพท์/หน่วยงานภายใน
    • เบอร์โทรศัพท์ Call Center : 02-504-7788
    • เบอร์โทรสาร : 02-503-3548

ระหว่างเป็นนักศึกษา

อัพเดทข้อมูลการศึกษาและฝึกทักษะด้านต่างๆ

ที่ไหนเวลาใด ใครก็เรียนได้
  ในแบบ มสธ. New Normal  

green stou

มสธ. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

pngwave (2)
แหล่งความรู้

อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก เป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดของสถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต เพื่อสร้างความหลากหลาย ให้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จริยธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่

exercise
ออกกำลังกาย

มสธ. มีพื้นที่ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในด้านสันทนาการ ทำกิจกรรม สามารถออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพได้ทุกวัน

pngwave
นโยบายนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

โครงการรณรงค์การใช้กระดาษอย่างประหยัด การประหยัดพลังงาน ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น

NEW NORMAL

STOU New Normal

"เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ"

“ ถ้าเราไม่เรียน เราไม่อ่าน ไม่รู้ เราก็จะพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ถ้าหากเราเรียนหนังสืออยู่เสมอ พร้อมทั้งอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวคราว เราก็จะรู้ความเป็นไปจะรู้ข่าวสารของโลก ของประเทศชาติ และสังคม”
ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ.
คุณยายกิมหลั่น จินากุล บัณฑิตวัย 91 ปี
บัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ :

1. Facebook : ศูนย์หนังสือ มสธ. “STOUBOOK”  หรือ Line id “@stoubook”

2. App “7-Eleven TH” บนมือถือ

3. www.shopat24.com

4. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ (สาขาที่มีร้านหนังสือขายภายในร้าน Book Smile)

5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง  จังหวัด ลำปาง  สุโทขัย  อุดรธานี  อุบลราชธานี  นครสวรรค์  จันทบุรี  เพชรบุรี  นครนายก  นครศรีธรรมราช  และยะลา

6. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

คำตอบ :

1. สมัครได้ที่เว็บไซต์ มสธ. www.stou.ac.th  เลือกคลิกที่หัวข้อสมัครเรียนกับมสธ. เลือกคลิกที่หัวข้อระดับปริญญาตรี  และเลือกคลิกที่หัวข้อสมัครเรียนออนไลน์

2. สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://web4.stou.ac.th/eduplan

คำตอบ:

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน 1,400 บาท ประกอบด้วย

   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  800 บาท  
(ผู้สมัครที่มีอายุครบ 60 ปี ขึ้นไป นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า)

   1.2 ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท

   1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา 100 บาท

2. ค่าชุดวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละชุดวิชาจะมีอัตราเรียกเก็บแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดได้ที่ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษานั้นๆ

คำตอบ :

 ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งกายสุภาพ (ไม่สวมเสื้อยืดคอกลม) ฉากหลังของภาพเป็นสีพื้นเท่านั้น ในกรณีการสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต แนบเป็นไฟล์ .JPG

2. สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับที่ระบุหลักสูตรที่จบการศึกษาและวันจบการศึกษา เช่นใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล ใบแต่งตั้งยศ ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

หมายเหตุ ในกรณีการสมัครเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เอกสารประกอบการสมัครในข้อที่ 2-4 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และจัดทำในรูปแบบไฟล์ .PDF

คำตอบ :

1. เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. เนื้อหาของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้นต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม หรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของชุดวิชาที่ขอเทียบผลการศึกษาของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น

3. รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชานั้นต้องได้ลำดับขั้นไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือมีแต้มไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นำมาขอเทียบผลการศึกษานั้น เมื่อรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 6 หน่วยกิตขึ้นไป

คำตอบ :

  1. เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นชุดวิชาที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรที่สมัครใหม่

คำตอบ :

  1. ภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา และไม่เกิน 3 ชุดวิชา
  2. ภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ชุดวิชา

คำตอบ :

นักศึกษาใหม่รอการจัดส่งเอกสารการสอนหลังจากสมัคร อย่างน้อย 45 วันทำการนักศึกษาหากไม่ได้รับเอกสารการสอน สามารถติดต่อที่ ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 02 504 7623,02 504 7626 หรือ Line @stoupost

คำตอบ :

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป ทุกรหัสประจำตัวนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 500 บาท   

หมายเหตุ   สำหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา 2556 หากมีการชำระค่าบำรุงการศึกษาย้อนหลัง สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 300 บาท ได้จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2558  เท่านั้น

คำตอบ :

สำนักทะเบียนและวัดผลจะจัดส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษา  (มสธ 10)  พร้อมคำชี้แจงให้นักศึกษาทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับ มสธ 10  แล้วให้กรอกรายละเอียดแล้วจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยพร้อมกับรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 7 รูปหลังจากที่ทราบผลการสอบภาคการศึกษาสุดท้ายแล้ว ดังนี้

         1. ภาคต้น  จะจัดส่งมสธ 10 ประมาณเดือนมกราคม

         2. ภาคปลาย  จะจัดส่งมสธ 10 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม

         3. ภาคการศึกษาพิเศษ จะจัดส่งมสธ 10 ประมาณเดือนตุลาคม